Ana SayfaMemur AlımıKonya Büyükşehir Belediyesi Mühendis Memur Alımı Yapacak

Konya Büyükşehir Belediyesi Mühendis Memur Alımı Yapacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı‘na ait, İŞKUR‘un yayınladığı 9396/1-1 no’lu ilana göre, 2021 yılı içerisinde belediye bünyesinde istihdam edilmek üzere, ilgili boş kadrolara açıktan atama yoluyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak, mühendis kadrosunda memur personel alımı yapılacaktır.

Konya Büyükşehir Belediyesi‘ne atanacak memurların, aşağıda belirtilen unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşıması şartı bulunmaktadır.

Konya Büyükşehir Belediyesi Memur Personel Alımı Genel Başvuru Şartları:

  • İlan edilen Mühendis kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
  •  Türk Vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  •  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

Konya Büyükşehir Belediyesi Memur Personel Alımı Özel Başvuru Şartları

  • İlan edilen Mühendis kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS P3 puanını almış olmak,
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Konya Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler ;

Başvuru sırasında; Sınava girmek isteyen memur adayları, www.konya.bel.tr adresi üzerinden elektronik
ortamda doldurarak imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

1- Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
2- Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
3- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
4- KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
5- Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
6- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
7- 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak).

Konya Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı Başvuru Tarihleri Ve Başvuru Şekli

Memur adayları, sözlü sınava katılabilmek için;

1) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 21/12/2020 – 25/12/2020 tarihleri arasında mesai saatleri bitimine kadar Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına (Konevi Mahallesi, Millet Caddesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası No: 14 Meram/KONYA) müracaatlarını yapabilirler.

2) Elektronik ortamda, Belediyemizin insankaynaklari@konya.bel.tr e-mail adresine,

3) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile (Konevi Mahallesi, Millet Caddesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası No: 14 Meram/KONYA) adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediye sorumlu olmayacaktır.)

4) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Konya Büyükşehir Belediyesi Memur Alım Süreci Nasıl İşleyecek ?

T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır, Sözlü sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 29/12//2020 tarihinde Belediyemiz web sayfası http://www.konya.bel.tr adresinde ilan edilecek olup, adaylar Sınav Giriş Belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Sözlü sınav;

05/01/2021 tarihinde Saat: 09.00’da başlamak üzere Konevi Mahallesi, Millet Caddesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası No: 14 Meram/KONYA adresinde bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

Sözlü sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınav konuları;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuatı,
e) Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

Kaynak: İŞKUR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

En Çok Okunanlar