Ana SayfaMevzuatDIŞİŞLERİ TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI KANUNU

DIŞİŞLERİ TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI KANUNU

 

Kanun Numarası: 7512

Kabul Tarihi: 30/05/2024

Yayımlandığı Resmî Gazete: Tarih: 06/06/2024 Sayı: 32568


BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam MADDE 1

 1. Bu Kanunun amacı, Dışişleri Bakanlığı teşkilatının faaliyetlerinin güçlendirilmesi, personelinin temsil kabiliyeti yüksek ve donanımlı yetiştirilmesinin desteklenmesi ve bu Kanun kapsamında belirlenen faaliyetlerin icrası amacıyla merkezi Ankara’da olan Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfının kurulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 2. Bu Kanun, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfının faaliyetleri, organları, gelirleri ve muafiyetleri, kuruluşuna ilişkin hususlar ile diğer iş ve işlemlerini kapsar.

Tanımlar MADDE 2

 1. Bu Kanunda geçen; a. Bakan: Dışişleri Bakanını, b. Bakanlık: Dışişleri Bakanlığını, c. Personel: Dışişleri Bakanlığı merkez ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında görev yapan personeli, ç. Vakıf: Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM: Vakfın Faaliyetleri ve Organları

Vakfın Faaliyetleri MADDE 3

 1. Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir: a. Bakanlığın hizmet kalitesinin artırılması amacıyla her türlü taşınır ve taşınmaz almak, kiralamak, inşa etmek, gerektiğinde bunların kullanımını kısmen veya tamamen Bakanlığa bırakmak, her türlü taşıt aracı almak, kiralamak, gerektiğinde Bakanlığa tahsis etmek. b. Bakanlığa ait veya tahsisli olup, güncel olarak ihtiyaç duyulmayan taşınmazların ilgili mevzuat hükümlerine uyulmak suretiyle Bakanlık yararına değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak. c. Yükseköğretim kurumları kurmak. ç. Personelin niteliklerinin ve temsil kabiliyetinin geliştirilmesini desteklemek. d. Vakfa gelir temin edilmesi ve Vakfın amaçlarına tahsis edilmesi maksadıyla; yurt içinde ve yurt dışında taşınır ve taşınmaz almak, satmak, kiralamak; ayni ve nakdî, fikrî ve sınai her türlü hak ve alacağı temin etmek; takas, trampa, ipotek tesisi ve benzeri tasarruflarda bulunmak; taşınmaz inşa etmek ve ettirmek; Devlet iç borçlanma senetleri ve 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, şirket tahvilleri, hisse senetleri ve sair menkul kıymetler almak, satmak; şirket ve ticari işletme kurmak, işletmek, işlettirmek.

Vakfın Organları MADDE 4

 1. Vakfın organları Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruludur.
 2. Mütevelli Heyeti, Vakfın karar organı olup, Başkanı Dışişleri Bakanıdır. Mütevelli Heyeti, Bakanın Başkanlığında; Dışişleri Bakanlığında genel müdür veya büyükelçi ve üstü seviyede görev yapan veya yapmış kişiler ile akademi ve iş dünyasından alanında temayüz etmiş kişiler arasından Bakan tarafından beş yıllığına seçilecek en az beşi Bakanlık mensubu olmak üzere on kişiden oluşur. Bakan tarafından seçilen kişilerin Mütevelli Heyeti üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde boşalan üyeliklere kalan süreyi tamamlamak üzere Bakan tarafından seçim yapılır. Mütevelli Heyeti; Vakıf senedinde değişiklik yapmaya ve ihtiyaç duyduğu konularda usul ve esaslara yönelik düzenlemeler yapmaya yetkilidir.
 3. Yönetim Kurulu, Vakfın icra ve temsile yetkili organıdır. Yönetim Kurulu, Başkanı ve en az ikisi Bakanlık mensubu olmak üzere Mütevelli Heyeti tarafından üç yıllığına seçilecek toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun en az bir üyesi finans konusunda uzman olanlar arasından seçilir. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple üyeliği sona eren üye yerine göreve çağrılmak üzere iki yedek üye seçilir.
 4. Denetleme Kurulu, Mütevelli Heyeti adına Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş organ olup Mütevelli Heyeti tarafından üç yıllığına seçilecek ikisi Bakanlık mensubu ve biri Hazine ve Maliye Bakanlığı mensubu olmak üzere üç kişiden oluşur. Ayrıca bir yedek üye de seçilir. Mütevelli Heyeti Başkanı olarak Bakan, Vakfın tüm çalışma ve işlemlerini her zaman denetleyebilir.
 5. Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun görevleri, toplanmaları, karar yeter sayıları ile bu Kanunda düzenlenmeyen diğer hususlar Vakıf resmi senedinde gösterilir.

Huzur Hakkı MADDE 5

 1. Kamu görevlileri dışındaki Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine, kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkının bir katını geçmemek üzere, Mütevelli Heyeti kararıyla huzur hakkı verilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Vakfın Gelirleri ve Muafiyetler

Vakfın Gelirleri MADDE 6

 1. Vakfın gelirleri şunlardır: a. Bağış ve yardımlar. b. Vakfa ait paraların nemaları. c. Her türlü Devlet iç borçlanma senetleri ve 4749 sayılı Kanun kapsamında Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi tarafından ihraç edilen kira sertifikası, Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç edilen her türlü bono ve kira sertifikası, hisse senedi gibi değerli belgelerden elde edilecek nema ve gelirler. ç. Vakıfça düzenlenecek seminer, konferans, ulusal ve uluslararası toplantılar ve sosyal faaliyetlerden elde edilecek kazançlar. d. Vakıf tarafından verilecek hizmetlerden dolayı sağlanacak gelirler. e. Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler ile iktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler. f. Vakfa ait eğitim ve öğretim kurumlarının faaliyetlerinden elde edilecek gelirler. g. Vakfın menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve hakların değerlendirilmesi yoluyla sağlanacak gelirler. ğ. Vize aracılık hizmet gelirlerinden genel bütçeye aktarılacak pay düşüldükten sonra kalan kısımdan Vakfa aktarılacak tutarlar. h. Diğer her türlü gelirler.

Muafiyetler MADDE 7

 1. Vakıf; a. Yapılacak bağış ve yardımlar sebebiyle veraset ve intikal vergisinden, b. Sahip olduğu ve olacağı taşınmaz mallar bakımından her türlü tapu harçları ile emlak vergisi ve taşınmazlara bağlı her türlü resim ve harçlardan muaftır.
 2. Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar; 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla bildirilecek gelirlerden veya kurum kazancından indirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Hâller MADDE 8

 1. Bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu ile 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu hükümleri uygulanır.

Değiştirilen Hükümler MADDE 9

 1. (31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

Vakfın Kuruluş İşlemleri GEÇİCİ MADDE 1

 1. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde Vakfın kuruluşu, Vakıf resmi senedi ve Vakfın Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre tesciline ilişkin işlemler Bakanlıkça sonuçlandırılır.
 2. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde Vakfın kuruluş işlemlerinde kullanılmak ve kalanı kuruluş tamamlandıktan sonra Vakfa bırakılmak üzere Bakanlık bütçesinden on milyon Türk lirası Vakfa aktarılır.

Yürürlük MADDE 10

 1. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme MADDE 11

 1. Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

İLGİLİ MEVZUAT İÇİN TIKLAYINIZ

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

En Çok Okunanlar